Merhaba arkadaşlar bu makalemde sizlere çeviri makalelerimde ya da internet üzerinde yardım aradığım zamanlarda karşıma sıkça çıkan ve bilmem zorunlu olan kelimelerimi paylaşmak istiyorum.Bu arada makale çeviri kabiliyetimi artırmak ve ÜDS’ye hazırlanmak için performans elde edeceğim.Sizde buradan takip ederek ingilizce kaynaklı makalelerden anlaşılır sonuçlar çıkarabileceksiniz.Hemen başlayalım:

 • previously :önceden,bundan önce
 • so:bu yüzden
 • received:alınan,kabul edilmiş,geçerli
 • argue:tartışmak,savunmak,iddia etmek
 • mistake:hata
 • aware:farkında,haberdar
 • also:ayrıca
 • probably:muhtemelen,olasılıkla
 • value:değer
 • response:cevap,yanıt
 • dispatch:göndermek,sevk etmek
 • However:Ancak,ama,oysa
 • exactly:tam,tam olarak,tamamen
 • soon:çok geçmeden,yakında,hemen
 • similar:benzer
 • except:dışında,haricinde
 • explication:Açıklama,izah,yorum
 • brackets:parantez
 • pointless:anlamsız
 • Incorrect:Yanlış,hatalı,uygunsuz
 • expected:beklenen
 • recognized:tanınan
 • attempted:teşebbüs
 • collection:toplama
 • recently:geçenlerde
 • required:lazım,gereken
 • environment:çevre
 • suppose:farz etmek
 • suggest:öneri
 • assume:farz etmek
 • extremelly:epeyce
 • confused:kafası karışık, zihni bulanık
 • dependent:bağımlı
 • independent:bağımsız
 • purpose:amaç, gaye, maksat
 • multipurpose:çok amaçlı
 • recognation:tanıma
 • obtain:elde etmek
 • received:alınan,kabul edilen
 • suspected:şüpheli
 • increasing:artan
 • increase:artan, yükselen
 • through:sayesinde, aracılığıyla
 • deal with:bir şeyle uğraşmak, ilgilenmek
 • concern:alakadar etmek, kaygı etmek, endişe etmek
 • mainstream:yaygın, anaakım
 • likely:muhtemel, olası
 • hardly:neredeyse hiç, zoru zoruna
 • general:genel
 • situation:durum, vaziyet, hal
 • invention:icat
 • invest:yatırım
 • investigator:araştırmacı
 • investigation:araştırma,inceleme,soruşturma
 • myriad:çok sayıda, pek çok
 • diagnosis:tanı(kanser tanısı)
 • display:gösteri
 • charge:ücret,yükleme,şarj,maaş
 • deperture:kalkış,ayrılış(uçağın kalkışı)
 • among:arasında(ikiden fazla şeyin arasında)
 • maintenance:bakım
 • improvement:gelişme
 • determination:kararlılık
 • completion:tamamlama,bütünleme
 • intersection:kesişim
 • evidence:kanıt,delil
 • admit:kabul etmek
 • submit:teslim etmek
 • exhibition:sergi
 • recover:kendşne gelmek
 • disappointed:hayal kırıklığına uğramak
 • urgent:acil
 • deal with:başa çıkmak, ile ilgili olmak
 • consider:düşünmek
 • individual:kişisel
 • take away:al götür, paket yap götür başka yerde ye
 • keep out:bir yere girilmez
 • make out:çözümlemek, anlamak, kavramak
 • break down:parçalamak, bozulmak
 • keep off:uzak tutmak
 • look up:sözlüğe bakmak
 • run over:ezmek, geçmek
 • suspended:askıya alınmış(hesap askıya alınmış)
 • dedicated:adanmış,ithaf olunmuş
 • quantity:miktar
 • tendency:eğilim
 • insight:bakış
 • addiction:bağımlılık
 • ask:sormak,talep etmek, istemek
 • succed:başarı
 • notable:kayda değer
 • provable:ıspatlanabilir
 • sustainable:sürdürülebilir
 • applicable:uygulanabilir
 • upon:üstüne
 • at:civarında
 • across:boyunca
 • over:üzerinde
 • figure out:anlamak
 • vonder:merak etmek
 • against:karşısına
 • around:civarındda
 • estimate:tahmin etmek
 • rather:oldukça, daha ziyade
 • rarely:nadiren
 • approximately:yaklaşık olarak
 • almost:nerdeyse, yaklaşık olarak
 • contribute to:katkı sağlamak
 • back off:vazgeçmek
 • halt:durdurmak,kesmek, engellemek
 • gate:yol,geçit,kapı,giriş kapısı
 • rise:tırmanmak,yükselmek, zam,artış
 • flow:akış,akım

Yazar Hakkında

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code class="" title="" data-url=""> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> <pre class="" title="" data-url=""> <span class="" title="" data-url="">

Close